St. Konrad, Rotkehlchenweg 53, 50829 Köln - Vogelsang (2001)